Do your best!

Rửa bát – rửa sạch nhất có thể. Tập luyện – cố gắng nhất có thể. Cười – cười tươi nhất có thể. Làm gì cũng được – Gắng hết sức có thể. Trở thành…

Kể về Cô Mai mến thương

Hôm nay mình muốn kể bạn nghe về Cô Mai – người mà mỗi lần nghe những bài hát yêu thích hay nghĩ đến việc có thể nói được ra những điều suy nghĩ mình…